§1 Navn: DigiPippi

§2 Formål:
Foreningens formål er at tilbyde piger i alderen 7 til 13 år en platform samt aktiviteter, hvis primære formål er at skabe interesse og formidle viden om teknik, IT og de digitale medier, ved hjælp af frivillige kvindelige rollemodeller.
Foreningen følger til enhver tid visionen for DigiPippi.
Herunder:

 • at fremme pigers adgang til og fortrolighed med teknik, IT og de digitale medier
 • at styrke pigers selvforståelse og selvværd inden for teknik, IT og de digitale medier
 • at hjælpe piger uanset social, økonomisk eller etnisk baggrund til, at kvalificere sig inden for teknik, IT og de digitale medier
 • at oplyse om pigers tilgang og forståelse for teknik, IT og de digitale medier
 • at bakke op om at skabe flere kvinder med lyst og kvalifikationer til jobs og fritidsinteresser indenfor teknik, IT og de digitale medier
 • at skabe relevante aktiviteter online såvel som fysisk, der bakker op om pigers kontinuerlige udvikling inden for teknik, IT og de digitale medier
 • at skabe materiale målrettet pigers tilgang til teknik, IT og de digitale medier

§3 Hjemsted
DigiPippi er en national forening, hvis primære platform er online og sekundært hele Danmark.

§4 Optagelsesbetingelser

 • Alle, der ønsker at støtte foreningens arbejde, mål og vedtægter, kan blive medlem.
 • Ved indmeldelse har man ret til at deltage på generalforsamlingerne enten fysisk eller ved prædefineret digital platform og man har stemmeret. Undtagelsen er støttemedlemmer, som ikke har stemmeret.
 • Deltagelse i DigiPippis online og fysiske børnearrangementer er IKKE en given, og defineres ud fra den givne type af medlemskab.

Der er 5 forskellige typer medlemskab.

§5 Typer af medlemskab

 • Gratis medlemskab: Piger, der med værges accept, opretter en profil på digipippi.dk og herefter deltager i DigiPippis online aktiviteter, samt deltager i fysiske aktiviteter planlagt for DigiPippis medlemmer.
 • Rollemodel medlemskab: Kvinder, der dedikerer deres tid og erfaring til at fremme pigernes udvikling og deltager i DigiPippis online såvel som fysiske aktiviteter. Der ansøges separat om dette medlemskab og medlemskabet kræver bestyrelsens godkendelse.
 • Støttemedlemskab: Børn, der med værges accept, støtter foreningen med et beløb over 5 kr. og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag. Medlemmet har kun ret til, at deltage i online såvel som fysiske aktiviteter planlagt for DigiPippis medlemmer, såfremt medlemskabet er kombineret med et standard medlemskab. Medlemmet har ikke ret til at stemme ved generalforsamlingerne.
 • Støttemedlemskab: Voksne såvel som virksomheder, foreninger o.l., der støtter foreningen med et beløb over 50 kr. og, som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag. Medlemmet har ikke ret til at deltage i DigiPippis børneaktiviteter online såvel som fysisk, og har ikke stemmeret med generalforsamlingerne.
 • Ordinært medlemskab: Tilgængeligt for alle, der kontinuerligt ønsker at støtte foreningens drift, formål og aktiviteter. Medlemmet har ikke ret til at deltage i DigiPippis børneaktiviteter online såvel som fysisk.

§6 Ekskludering:
Ekskludering af den digitale platform:

 • Børn, der med værges accept, har oprettet en profil på digipippi.dk, og ved oprettelse heraf accepterede at følge retningslinjerne for brug af den digitale platform, kan efter 3 skrevne advarsler udelukkes fra den digitale platform.
  Udelukkelse fra den digitale platform er ikke en ekskludering af foreningen.
 • Rollemodeller, som ikke besidder ren børneattest eller mister den undervejs, ekskluderes øjeblikkeligt.

Ekskludering af foreningen:

 • Børn, der med værges accept er indmeldt i foreningen, kan ekskluderes efter udløbet medlemskab, såfremt medlemmet ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen. Eksklusion godkendes af bestyrelsen og sker skriftligt senest 14 dage efter at beslutningen er truffet.
 • Voksne, uanset medlemskabstype, kan ekskluderes efter udløbet medlemskab, såfremt medlemmet ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen. Eksklusion godkendes af bestyrelsen og sker skriftligt senest 14 dage efter at beslutningen er truffet.
 • Rollemodeller, som ikke besidder ren børneattest eller mister den undervejs, ekskluderes øjeblikkeligt. Eksklusion godkendes af bestyrelsen og sker skriftligt senest samme dag som beslutningen er truffet.

§7 Kontingent

Kontingenttyper:

 • Gratis medlemskab (piger) – gratis
 • Rollemodelmedlemskab – gratis
 • Støttemedlemskab (børn) – 5 kr. og over per år
 • Støttemedlemskab (voksne) – 50 kr. og over per år
 • Ordinært medlemskab – 300 kr. per år, som fastsættes ved hver generalforsamling

§8 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i september måned og indvarsles ved mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før.

 • Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1) Valg af dirigent
  2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4) Eventuelle forslag
  5) fastsættelse af kontingent
  6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  7) Valg af revisor
  8) Eventuelt
 • Forslag til behandling under punkt 5 på dagsordenen skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer senest fire uger efter at en sådan begæring er modtaget.

§9 Bestyrelse

 • Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer og maksimalt 8 medlemmer.
 • Der stilles krav til at minimum 75 % af bestyrelsen er kvinder.
 • Stifteren af DigiPippi, Eva Fog, er sikret en plads i bestyrelsen.
 • Formanden vælges for 2 år ad gangen mens øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.
  Viljen til at tage del i arbejdet (udvikling, drift) med DigiPippi vægtes højt i valget til bestyrelsen, da det er en arbejdende bestyrelse.
 • Der føres protokol over bestyrelsens møder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Formand: Eva Fog
Kasser: Dorte Rasmussen
Sekretær: Anja Fruelund

§10 Regnskab

 • Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto.
 • Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.
 • Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Regnskabsansvarlig: Pia Frederiksen

§11 Støttepulje

15 % af foreningens budget går ubeskåret til støtte af underbemidlede piger i DigiPippis målgruppe, som

 1. Helt eller delvist ikke selv har råd til at skaffe sig relevant teknisk eller digitalt udstyr til deltagelse i DigiPippis eller lignende aktiviteter
 2. Helt eller delvist ikke har råd til at deltage i DigiPippis arrangementer
 3. Helt eller delvist ikke selv har råd til at skaffe sig relevant teknisk eller digitalt udstyr til skolers ’bring your own device’ politik

Puljen kan søges løbende, og kræver udover udfyldelse af ansøgningsskema, relevant dokumentation fra værges side.
Første ansøgningsfrist er 1. januar 2016 og ansøgningerne behandles inden for 4-6 uger.

§12 Løn, honorar, vederlag og anden godtgørelse

 • Omfattende frivilligt arbejde, samt vigtige opgaver i forhold til drift og udvikling, kan honoreres løbende.
  Honorarets størrelse besluttes af bestyrelsen, og skal angives som lønindkomst og beskattes.
  Beløb under 1500 kr. skal modtageren selv indberette som B skat.
 • Bestyrelsesmedlemmer kan efter beslutning i bestyrelsen tildeles et vist frikøb eller efter aftale en særlig vikardækning eller honorering. Frikøb eller lignende ordning skal stå i rimeligt forhold til arbejdsopgaverne.
 • Formanden kan frikøbes i fuldt omfang, såfremt foreningens aktiviteter kræver det. Beslutningen tages i bestyrelsen.
 • Bestyrelsens medlemmer samt de af bestyrelsen udpegede øvrige medlemmer af foreningens bestyrelsen, frivillige, udvalg, nævn m.v. har ret til at få dækket deres omkostninger i forbindelse med deltagelse i foreningens møder og i møder på foreningens vegne.

§13 Tegningsregler

 • Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller afformanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto
 • Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.
 • Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§14 Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægter kræver at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

§15 Visionsændring
DigiPippis vision er grundlaget for al arbejde i foreningen og ændringer af visionen kan kun tages i betragtning hvis følgende krav er opfyldt:

 • 2/3 af bestyrelsen skriftligt støtter en ændring
 • 2/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om en ændring, hvorefter forslaget behandles i bestyrelsen

§16 Opløsning

Foreningens eventuelle nettoformue, udstyr og andre aktiver skal i forbindelse med opløsningen af foreningen fordeles til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Effektureret d. 5/8-2015