Bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling

(Adgangen til at iværksætte ligestillingsfremmende initiativer uden dispensation) 

I medfør af § 3, stk. 2, og § 6 i lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004, som ændret ved § 7 i lov nr. 574 af 24. juni 2005 og ved lov nr. 452 af 22. maj 2006, og § 13, stk. 3, i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. jf. lovbekendtgørelse nr.734 af 28. juni 2006, fastsættes: 

§ 1.  Arbejdsgivere, myndigheder og organisationer kan iværksætte forsøgs- og udviklingsinitiativer for en periode på indtil 2 år for at tiltrække det underrepræsenterede køn. Det er en forudsætning for at iværksætte initiativerne, at det ene køn er repræsenteret med 25 % eller derunder på området, og at det underrepræsenterede køn ikke ved ansættelse og optagelse på kompetencegivende uddannelse har en fortrinsstilling. 

§ 2. Det er tilladt at etablere kursus- eller uddannelsesvirksomhed af op til 6 måneders varighed for det ene køn, hvis formålet er at fremme ligestilling af kvinder og mænd eller fremme kvinders og mænds lige adgang til beskæftigelse, uddannelse og ledelse.

Stk. 2.  Uanset bestemmelsen i ligestillingslovens § 2 og ligebehandlingslovens § 6 er det tilladt at annoncere efter et bestemt køn til kurser etableret efter stk. 1. 

§ 3.  Uanset bestemmelsen i ligebehandlingslovens § 6 er det tilladt i annoncer at opfordre det underrepræsenterede køn til at søge ansættelse og kompetencegivende uddannelse m.v. Dette kan for eksempel ske ved i forbindelse med annoncering og i udbudsmateriale at opfordre det underrepræsenterede køn til at søge deltagelse i forsøgs- og udviklingsinitiativerne. 

Stk. 2. Forudsætningen for en opfordring efter stk. 1 er, at annoncen, udbudsmaterialet mv. udformes på en sådan måde, at alle ansøgere har en almindelig adgang til at søge eller deltage. Det skal fremgå af annoncen mv., at det underrepræsenterede køn ikke ved ansættelse eller optagelse på kompetencegivende uddannelse har en fortrinsstilling. 

§ 4.  Hvis ressortministeren får kendskab til initiativer, der er iværksat eller planlagt iværksat efter §§ 1-3, og som ikke fremmer eller vil fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd, eller som i øvrigt ikke følger denne bekendtgørelses kriterier for initiativer, kan ressortministeren beslutte, at initiativet skal stoppes eller ikke må gennemføres. Inden beslutningen træffes, kan ressortministeren bede initiativtageren om at redegøre nærmere for initiativets indhold, formål og eventuelle virkning i praksis. 

§ 5. De redegørelser, som ministerier, kommuner og regioner skal udarbejde hvert andet år efter §§ 5 og 5 a i ligestillingsloven, skal indeholde oplysninger om deres iværksatte initiativer efter §§ 1-4. 

§ 6.  Det er tilladt at etablere hold og undervisning mv. for det ene køn inden for idræt, herunder svømning mv. Det gælder både i private foreninger og inden for den offentlige forvaltning. 

§ 7.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. april 2007 og har virkning fra den 15. april 2007. 

København, den 10. april 2007

Eva Kjer Hansen
Minister for ligestilling

/Vibeke Abel

Ønsker du at læse mere, så klik på linket nedenfor …

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20835